Newfoil Machines nu een divisie van Starfoil Technology - bezoek www.newfoilmachines.eu

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van Starfoil Technology Netherlands B.V., gevestigd te Waalwijk en aldaar kantoorhoudend aan de Gompenstraat 7.

 
1.    ALGEMEEN
1.1    Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige verkoop - en leveringsvoorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
1.2    Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.3    Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door ons is aanvaard, gelden de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden niet.
1.4    De wederpartij met wie eenmaal onder toepassing van deze algemene voorwaarden een overeenkomst heeft gesloten, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen ons en de wederpartij.

2.    AANBIEDINGEN
2.1    Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2    Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten deze op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Alle gegevens zijn indicatief van aard. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage g egeven worden.
2.3.    Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order.
2.4.    Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.

3.    OVEREENKOMST
3.1    Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de vereenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
3.2    Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

4.    PRIJZEN
4.1    Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
-    gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
-    exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
-    exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
-    vermeld in Euro’s.
4.2. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

5.    ANNULERING
Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

6.    LEVERING
Vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf onze fabriek of ons magazijn (ex works). Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons met de wederpartij schriftelijk is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

7.    INTELLECTUELE EIGENDOM
7.1    Alle auteursrechten en alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven te allen tijde ons eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.
7.2    De wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik door ons van door de wederpartij verstrekte gegevens of anderszins ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart de wederpartij ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

8.    AANSPRAKELIJKHEID
8.1    Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.
8.2    Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
8.3    Wij zijn niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
8.4    In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
8.5    Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

9.    RECLAMES
9.1    Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
9.2    Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.
9.3    Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
9.4    Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
9.5    Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.
 
10.    GARANTIE
10.1    Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door ons geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
10.2    Door ons geleverde machines en machine-onderdelen, die binnen de in de opdrachtbevestiging vermelde garantieperiode materiaal- of constructiefouten vertonen, zullen door ons kosteloos worden hersteld of vervangen, een en ander te onzer keuze.
10.3    De garantie vervalt, indien door de w ederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruikt gemaakt wordt van het geleverde.
10.4    De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
10.5    Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.
10.6    Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

11.    EIGENDOMSVOORBEHOUD, RECHT VAN RECLAME EN RETENTIERECHT
11.1    Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven ons eigendom. De eigendom gaat eerst op de wederpartij over wanneer alle vorderingen die wij op de wederpartij hebben of nog zullen verkrijgen uit hoofde van leveringen of verrichte diensten, waaronder in ieder geval begrepen de vorderi ngen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, met inbegrip van rente en kosten, volledig zijn betaald.
11.2    Zolang de eigendom van de zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op ons eerste verzoek mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering op haar afnemers verkrijgt of zal verkri jgen.
11.3    De wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als ons herkenbaar eigendom te bewaren.
11.4    Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen indien de wederpartij in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal ons te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van onze zaken en/of ter uitoefening van onze rechten. Indien de wederpartij, ondanks schriftelijke aanmaning, weigert zijn medewerking aan het terughalen van de geleverde zaken te verlenen, verbeurt hij een boete van Euro 500,- per dag dat hij hiermede in verzuim is/blijft.
11.5    Wij hebben het recht zaken van de wederpartij die wij onder ons hebben onder ons te houden totdat al hetgeen de wederpartij aan ons verschuldigd is, is betaald, ongeacht of de door de wederpartij verstrekte opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de wederpartij. Het recht van retentie hebben we ook ingeval van faillissement van de wederpa rtij.

12.    BETALING
12.1    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
12.2    Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
12.3    Ingeval de wederpartij:
a.    in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
b.    komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c.    enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
d.    nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e.    overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,
hebben wij door het enkel plaatsvinden van een van deze omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enige bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en onder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

13.    RENTE
13.1    Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
13.2    Alle te maken gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

14.    TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is, tenzij anders bepaald, uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Wist u dat Starfoil ook drukmateriaal levert?
• Toggle hooks, keys en bits
• Pertinax
• Presspan
• Epoxy glass board
• Yellow cover board
• Rubber Printbase
• SuperPress blanket
• Diafoil
Starfoil Nieuwsbrief
Blijft u graag op de hoogte van de nieuwste Starfoil ontwikkelingen? Meld u dan hier aan!
Starfoil Nieuwsbrief